Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

WORLD OUTBREAK

e-shop
Internetový obchod s tradicí.
Svět módních a kožených doplňků, klobouků, bekovek a čepic

Vážení zákazníci,
činnost obchodu byla ukončena dne 27. 7. 2022. S případnými reklamacemi se, prosím, obracejte na email: info@world-outbreak.cz nebo telefon: 737 423 117.
Děkujeme za pochopení.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád byl zpracován na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Vztahuje se na spotřební zboží, dále jen zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady, dále reklamace. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Úvodní ustanovení - Vymezení pojmů

Kupující - spotřebitel
Spotřebitel je kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti uzavírá smluvní vztah nebo jedná s prodávajícím a zboží nakupuje výhradně pro osobní spotřebu.

Kupující - který není spotřebitel
Kupující - který není spotřebitel je podnikatel. Podnikatel je osoba, která v rámci své podnikatelské čínnosti uzavírá smluvní vztah nebo jedná s prodávajícím, případně pověřená osoba jednající jeho jménem nebo na účet podnikatele. Zboží nakupuje pro podnikatelské účely.

Identifikací k rozlišení kupujícího - spotřebitele a kupujícího - který není spotřebitel je uvedení IČO v objednávce.

Identifikační údaje prodávajícího

Prodávající - dodavatel je podnikatel, který v rámci své činnosti na základě Živnostenských oprávnění provozuje internetový obchod world-outbreak.cz. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku Městského úřadu Poděbrady.

Renáta Čížková, Dobšická 60, 289 06, Sány
 • mobil: 774 735 111, 737 423 117
 • e-mail: info@world-outbreak.cz
 • IČO: 717 48 083

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Vady na zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době převzetí zboží spotřebitelem:
 • Má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly a chybí li takové ujednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající popsal.
 • Zboží se hodí k účelům, které prodávající uvádí nebo ke kterému se takové zboží běžně používá.
 • Zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvního vzorku případně předloze, pokud byla jakost nebo provedení dle tohoto určeno.
 • Zboží je v požadované míře, hmotnosti a v odpovídajícím množství.
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vady na zboží

Pokud zboží nemá uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti a není li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze li vadu odstranit, má spotřebitel právo na takové bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součástí má spotřebitel i v případě vady odstranitelné, pokud nemůže z důvodu opakovaných výskytů vad zboží řádně užívat. V takové případě má spotřebitel právo i odstoupit od smlouvy.

Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu nebo ji sám způsobil.

Záruční doba - lhůty

kupující - spotřebitel
Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady na zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.

kupující - podnikatel
Kupující - podnikatel, který není spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady na zboží v době 12 měsíců od převzetí zboží.

Životnost zboží a záruční doba

Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje:
 • Na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým používáním.
 • Na zboží prodané za nižší cenu z vadou, pro kterou byla nižší cena ujednána.
 • Vyplývá li to ze samotné povahy zboží.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu nebo kupující vadu sám způsobil.

Záruční doba a životnost textilních výrobků a dalšího spotřebního zboží jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost textilních a jiných výrobků a zboží kratší než záruční doba.

Záruční list a daňový doklad

Prodávající poskytne kupujícímu záruční list. Pokud to povaha zboží dovoluje, postačí namísto záručního listu vydat kupujícímu daňový doklad o zakoupení zboží - fakturu. Vystavená faktura obsahuje plnohodnotné údaje jako záruční list a je na ní výslovně uvedeno, že jako záruční list kupujícímu byla vydána.

Kupující je poučen, že samostatný záruční list nebo daňový doklad - fakturu, která slouží jako záruční list, je nutno pečlivě uschovat. Toto upozornění je výslovně uvedeno i na vystaveném daňovém dokladu - faktuře nebo záručním listě a kupující výše uvedené poučení převzetím zboží bere na vědomí.

Způsob uplatnění reklamace

V případě, že kupující uplatní své právo na odstranění vady - reklamaci zboží, informuje o této skutečnosti prodávajícího písemně e-mailem před odesláním zásilky.

K reklamovanému zboží je nutno přiložit veškerou dokumentaci, která byla se zbožím dodána. Kupující doloží zejména záruční list nebo daňový doklad - fakturu, který slouží jako záruční list, pokud nebylo stanoveno jinak. Do zásilky je nezbytné dále přiložit tiskopis reklamačního protokolu - Reklamační list.

Tiskopis reklamačního protokolu - Reklamační list musí obsahovat:
 • jméno, příjmení, adresu, kontaktní telefon a e-mail kupujícího
 • číslo faktury-daňového dokladu, datum prodeje, označení a název zboží
 • podrobný popis závady na zboží nebo důvodu reklamace
 • datum vystavení a podpis kupujícího

Vzorový formulář

Spotřebitel může použít vzorový formulář reklamačního protokolu - Reklamační list, který je k dispozici v příloze ke stažení. Použití vzorového formuláře není podmínkou. K řádné reklamaci je kupující pouze povinen doručit písemně tiskopis ve výše uvedeném rozsahu.

Ke stažení:

Reklamační list

Před odesláním zásilky si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby zboží bylo dostatečně a řádně zabaleno, přepravní obal odpovídal charakteru zboží a nedošlo tak k poškození zásilky se zbožím při přepravě. Poškozenou zásilku není prodávající povinen přijmout. Reklamované zboží zasílá kupující na vlastní náklady běžnou balíkovou poštou, dobírka nebude přijata. Kupující zasílá reklamované zboží po předchozím písemném upozornění na adresu prodávajícího - dodavatele zboží:
 • Renáta Čížková
 • Dobšická 60
 • 289 06 Sány

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen při reklamaci předložit reklamované zboží čisté, včetně původního příslušenství. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím, nesprávnou manipulací a skladováním. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamované zboží, které nesplňuje zásady obecné hygieny.

Po přijetí zásilky bude zboží předáno bez zbytečného odkladu k vyřízení reklamace. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího písemně na zadanou e-mailovou adresu.

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě nejpozději do 30 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byla reklamace vyřizována. Dobou, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je reklamace považována za vyřízenou.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace se pozastavuje v případě, že prodávající neobdržel veškerou dokumentaci potřebnou k vyřízení reklamace, to je zejména požadované podklady a dokumenty nebo obdržel neúplné zboží, případně jen jeho část. Prodávající je povinen si vyžádat od kupujícího doplnění těchto podkladů v co nekratší době od zjištění této skutečnosti. Lhůta je pozastavena až do doby doručení vyžádaných podkladů kupujícím. Ve vlastním zájmu kupujícího je tyto neúplné podklady vyžádané prodávajícím v co nejkratší době doručit.

V případě zjištění neodstranitelné výrobní vady nebo jiné závady a uznání reklamace bude zboží vyměněno kus za kus, nebo vrácena peněžní částka, to je kupujícím uhrazená hotovost za toto zboží. V případě zjištění odstranitelné výrobní vady nebo jiné závady a uznání reklamace bude zboží opraveno na náklady prodávajícího, případně výrobce.
Nastavení cookies