Internetový obchod s tradicí.
Svět módních a kožených doplňků, klobouků, bekovek a čepic

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Děkujeme za Váš zájem o zboží a nákup v našem internetovém obchodě.

Obchodní podmínky a Reklamační řád stanovují všeobecné obchodní podmínky nákupu zboží v internetovém obchodu WORLD OUTBREAK a jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Před odesláním objednávky se důkladně seznamte s výše uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem seznámil a že s nimi výslovně souhlasí.

Úvodní ustanovení - Vymezení pojmů

Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kupující - spotřebitel
Spotřebitel je kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti uzavírá smluvní vztah nebo jedná s prodávajícím a zboží nakupuje výhradně pro osobní spotřebu.

Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb., ve znění příslušných ustanovení a novel.

Kupující - který není spotřebitel
Kupující - který není spotřebitel je podnikatel. Podnikatel je osoba, která v rámci své podnikatelské čínnosti uzavírá smluvní vztah nebo jedná s prodávajícím, případně pověřená osoba jednající jeho jménem nebo na účet podnikatele. Zboží nakupuje pro podnikatelské účely.

Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem, který není spotřebitelem se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění příslušných ustanovení a novel.

Identifikací k rozlišení kupujícího - spotřebitele a kupujícího - který není spotřebitel je uvedení IČO v objednávce.

Identifikační údaje prodávajícího

Prodávající je podnikatel, který v rámci své činnosti na základě Živnostenských oprávnění provozuje internetový obchod world-outbreak.cz. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku Městského úřadu Poděbrady.

Fakturační a kontaktní údaje

Renáta Čížková, Dobšická 60, 289 06, Sány
 • mobil: 774 735 111, 737 423 117
 • e-mail: info@world-outbreak.cz
 • IČO: 717 48 083
Bankovní spojení
 • ČSOB - Poštovní spořitelna
 • Číslo účtu: 241882737/0300
 • IBAN: CZ94 0300 0000 0002 4188 2737

Objednávka, Kupní smlouva

Odeslání objednávky kupujícím - spotřebitelem, její přijetí a potvrzení prodávajícím je považováno za řádné uzavření Kupní smlouvy.

Kupujícímu je umožněno před vlastním odesláním objednávky zadané údaje měnit, kontrolovat a opravovat případné chyby. Před odesláním objednávky je kupující povinen se seznámit se zněním Obchodních podmínek prodávajícího. Odesláním objednávky kupující s obchodními podmínkami vyslovuje souhlas.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část z důvodu okamžitého vyprodání zboží, změny ceny zboží, nemožnosti dodání požadovaného množství, při objednání zboží označeného jako nedostupné, neúplné identifikaci kupujícího a nepředvídatelném zásahu vyšší moci. V takovém případě bude prodávající kupujícího informovat na jím uvedený kontaktní e-mail. Pokud kupující uhradil část nebo celou částku kupní ceny, prodávající tuto hotovost převede zpět na jeho účet a k vlastnímu uzavření Kupní smlouvy tak nedojde.

Zrušení objednávky a odstoupení od Kupní smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele je možné pouze po písemné dohodě s prodávajícím, nejdéle však do dvou hodin od odeslání objednávky kupujícím. Po této lhůtě je spotřebitel povinen zboží převzít a uhradit kupní cenu.

Zrušení objednávky a odstoupení od Kupní smlouvy kupujícího - podnikatele, který není spotřebitel nebo u kupujícího - spotřebitele v případě zboží na zakázku nebo jeho výroby ve větším, kupujícím požadovaném a prodávajícím odsouhlaseném objemu zboží, není možné. V těchto případech je kupující vždy povinen zboží převzít a uhradit kupní cenu.

Předmět kupní smlouvy - objednané zboží je majetkem prodávajícího až do doby uhrazení kupní ceny kupujícím.

Zaslaná objednávka je závazná. Za závazné jsou považovány všechny druhy objednávek, to znamená objednávky uskutečněné elektronicky prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě, objednávky telefonické, e-mailem, či jiným způsobem uskutečněné kupujícím a přijaté prodávajícím.

Bezdůvodně nevyzvednutá zásilka s objednaným zbožím je považována dle zákona za porušení uzavřené kupní smlouvy a nelze tímto způsobem od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající má právo v takovém případě za nedodržení uzavřených smluvních podmínek vyúčtovat kupujícímu veškeré náklady související s dodáním zboží a kupující je tyto prokazatelné náklady povinen uhradit.
Opakované zaslání nevyzvednuté zásilky na žádost kupujícího je po vzájemné dohodě možné. Podmínkou je úhrada přepravních nákladů, které vznikly na základě předchozího nevyzvednutí zásilky.

Kupní cena

Kupní cena uvedená u zboží je cena celková, včetně všech poplatků a DPH. Uvedená kupní cena prodávajícím je závazná, s vyjímkou zjevné chyby. V kupní ceně nejsou zahrnuty přepravní náklady spojené s doručením zboží ani zvolený způsob platebních podmínek úhrady zboží kupujícím.

Dostupnost zboží, Informace o zboží

Zboží dostupné skladem

Většina námi nabízeného zboží je dostupná skladem. Takto označené zboží je připravené k okamžité expedici. Objednávky přijaté v pracovní dny do 12.00 hodin expedujeme ze skladu zpravidla do 24 hodin.
Objednávky ostatní a přijaté v sobotu, v neděli a ve státní svátek expedujeme ze skladu zpravidla po těchto dnech následující pracovní den.
Expedicí se rozumí vyskladnění zboží ze skladu.

Zboží s jinou skladovou dostupností

Zboží s jinou skladovou dostupností je takto označené, včetně předpokládané doby dostupnosti.
U zboží označeného jako "dostupné na dotaz" informaci prodávající upřesní na dotaz kupujícího.
Zboží označené jako "dočasně nedostupné" nebo "nedostupné-vyprodané" není dostupné. Takové označení zboží je informací pro kupujícího, že zboží nelze objednat.
Velikostní sortiment nabízeného zboží je průběžně aktualizován a doplňován, označení dostupnosti zboží se aktuálně mění.

Prezentace zboží - fotografie zboží

Nabídka zboží a jeho specifikace je na stránkách internetového obchodu přehledně a podrobně popsána. V detailu zboží jsou fota zboží v elektronické podobě, které jsou vlastnictvím prodávajícího a byly pořízeny výhradně k prezentaci zboží v jeho internetovém obchodě.

Prezentace zboží, jeho specifikace, popis a fota odpovídají prodávanému zboží, vyjma zjevné chyby. Zobrazení odstínů nabízené barvy zboží v elektronické podobě se může mírně lišit dle použitého zobrazovacího zařízení, zejména jeho nastavení a využívání barevné škály zobrazovacího zařízení.

Doložka o EET

Při osobním odběru a následné platbě v hotovosti na výdejním místě je prodávající povinen:

Dle zákona o EET - evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou platbu ON-LINE, v případě technického výpadku do 48 hodin.

Doložka o autorských právech

Žádná část internetového obchodu nesmí být zkopírovaná elektronickou nebo mechanickou cestou. Některé součásti internetového obchodu mohou být chráněny registrovanou obchodní značkou, případně jinou právní ochranou.

Texty, textové soubory, loga, fotografie, obrázky, videa a jiné související součásti publikované na webových stránkách internetového obchodu WORLD OUTBREAK, world-outbreak.cz, jsou chráněny zákonem o autorských právech a jsou výhradním majetkem majitele - provozovatele internetového obchodu.

Nesmí být kopírovány elektronickou ani manuální a mechanickou cestou. Nesmí být umístěny na jiných webových stránkách bez písemného souhlasu majitele - provozovatele internetového obchodu.

Výjimku tvoří tiskopisy v zákonem vymezeném rozsahu určené výhradně pro kupujícího a pouze pro využití k danému účelu.

Přeprava, dodací a platební podmínky

Prodávající dodává kupujícímu objednané zboží dle uzavřené kupní smlouvy na základě jeho objednávky, vybraného druhu přepravy a zvoleného způsobu úhrady za zboží z nabídky internetového obchodu. Prodávající je ovšem oprávněn změnit druh přepravy. Specifikaci a podrobný popis druhů přepravy a platebních podmínek najdete v sekci "Jak nakupovat".

Doručení a kontrola zásilky se zbožím

Před převzetím zásilky se zbožím od přepravce kupující ve vlastním zájmu zkontroluje neporušenost přepravního obalu. V případě poškození zásilky sepíše kupující s přepravcem protokol o poškození zásilky. V takovém případě pak není kupující povinen poškozenou zásilku převzít. Kupující o této skutečnosti neprodleně, nejdéle následující kalendářní den, informuje prodávajícího písemně e-mailem. V ostatních případech je kupující povinen zásilku se zbožím převzít a uhradit.

Kupující po převzetí zásilky ve vlastním zájmu důkladně zkontroluje zboží. Zboží zaslané prodávajícím prochází podrobnou výstupní kontrolou. Pokud i v takovém případě zjistí kupující viditelné poškození zboží, o takovém poškození nebo zjevné vadě na zboží sepíše záznam a neprodleně, nejdéle následující kalendářní den po převzetí zboží, informuje písemně e-mailem prodávajícího. Při zkoušení zboží je nezbytné dodržovat zásady obecné hygieny. Ostré předměty, například hodinky a prstýnky, mohou při zkoušení zboží způsobit škodu na zboží zatržením, rozpáráním nebo jiným způsobem zboží poškodit. Na oznámení tohoto rozsahu nebude prodávající po uvedeném termínu brát zřetel.

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů

V případě uzavření Kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku, to je v internetovém obchodě, má kupující - spotřebitel právo dle § 1829 odst.1 občanského zákoníku bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží odstoupit od Kupní smlouvy.
Ustanovení se nevztahuje na kupujícího - který není spotřebitel, tedy na podnikatelské subjekty. Zde právo na odstoupení nevzniká. Zákon tuto možnost neuvádí.

V uvedené 14 denní lhůtě musí být Odstoupení od Kupní smlouvy formou jednostranného právního aktu kupujícím prokazatelně doručeno a to písemně jako doporučený dopis na adresu prodávajícího nebo písemně elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího a zboží vráceno na náklady kupujícího bezodkladně, řádně a bez prodlení. Po uplynutí této lhůty nelze od smlouvy odstoupit.

O svém úmyslu odstoupit od kupní smlouvy a o odeslání zásilky s vráceným zbožím kupující informuje prodávajícího písemně e-mailem. Za řádné a doručené Odstoupení od kupní smlouvy se ovšem nepovažuje výše uvedená informace kupujícího - spotřebitele o vrácení zboží ani pouhé sdělení o jeho úmyslu od smlouvy odstoupit.

Kupující spotřebitel je povinen ve lhůte vydat prodávajímu vše, co na základě kupní smlouvy získal. Zboží dodané ve vlastních dárkových či jiných obalech a krabičkách musí být s tímto příslušenstvím vráceno.

Vrácené zboží nesmí vykazovat známky používání nebo poškození, musí být čisté, neopotřebované a kompletní. Prodávající je oprávněn také odmítnout vrácené zboží, které nesplňuje zásady obecné hygieny. Vzhledem k sortimentu nabízeného zboží jako jsou pokrývky hlavy, oblečení a jiné módní doplňky, má toto ustanovení zásadní význam.

Ustanovení zákona o Odstoupení od kupní smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. V žádném případě není kupující oprávněn zboží používat, částečně či úplně ho poškodit nebo jiným způsobem ho znehodnotit.

Ustanovení zákona o Odstoupení od kupní smlouvy dává možnost kupujícímu - spotřebiteli se takto osobně se zbožím seznámit, prohlédnout ho a vyzkoušet, zda mu zboží zakoupené na dálku v internetovém obchodě vyhovuje.

Na hygienicky znehodnocené, používané nebo poškozené zboží kupujícím se možnost odstoupení od kupní smlouvy nevztahuje. V případě vrácení poškozeného, použitého, neúplného nebo hygienicky znehodnoceného zboží a příslušenství je prodávající oprávněn takové zboží kupujícímu vrátit a to na náklady kupujícího. V případě, že kupující takové zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody a jednostranně tento nárok započíst jako svou pohledávku proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Takové zboží nelze prodávajícím uvést do původního stavu a zboží použité, poškozené nebo hygienicky znehodnocené nelze nabídnout k dalšímu prodeji a bude na náklady kupujícího zlikvidováno. V takovém případě je kupující povinen uhradit vyčíslené náklady prodávajícího a jeho nárok na náhradu škody.

Tiskopis Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat:

Minimální základní text o odstoupení od kupní smlouvy.
Odstupuji tímto od kupní smlouvy níže uvedeného zboží a to v zákonné lhůtě do 14 kalendářních dnů bez uvedení dúvodu.
 • jméno, příjmení, adresu, kontaktní telefon a e-mail kupujícího
 • číslo faktury-daňového dokladu, datum prodeje, označení a název zboží
 • číslo účtu na který má být poukázána vrácená hotovost
 • datum vystavení Odstoupení od kupní smlouvy a podpis kupujícího

Vzorový formulář

Spotřebitel může použít vzorový formulář Odstoupení od kupní smlouvy, který je v příloze k dispozici ke stažení. Použití vzorového formuláře není podmínkou. K řádnému odstoupení je kupující pouze povinen doručit písemně tiskopis Odstoupení od kupní smlouvy ve výše uvedeném rozsahu.

Přepravní obal není součástí zboží a lze ho odeslat zpět i v jiném přepravním obalu, než bylo dodáno. Vždy je nutné zvolit dostatečně prostorný a vhodný přepravní obal, který odpovídá charakteru vráceného zboží. Zásilka s vráceným zbožím musí být dobře zabalena, aby nedošlo k poškození při přepravě. Prokazatelně poškozenou zásilku není prodávající povinen převzít.

Zásilku odešle kupující běžnou balíkovou službou na vlastní náklady na adresu prodávajícího, dobírka nebude přijata. Do zásilky s vráceným zbožím kupující přiloží daňový doklad o pořízení zboží, to je vystavená faktura která potvrdí, že bylo zboží zakoupeno u prodávajícího. Daňový doklad - faktura slouží zároveň i jako záruční list a kupující je na to výslovně upozorněn i na vystavené faktuře. Dále kupující přiloží případné další dokumenty a návody zaslané se zbožím.

V případě, že kupující - spotřebitel dle předchozích odstavců řádně odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající peněžní hotovost přijatou od kupujícího - spotřebitele /kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob dodání zboží standardně nabízený prodávajícím/ na bankovní účet dle zadaných dispozic kupujícím.

Lhůta k vrácení hotovosti je do 14 kalendářních dnů od prokazatelného doručení Odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vráceného zboží zpět prodávajícímu a kontrole jeho stavu. Bezhotovostní převod na účet kupujícího je zdarma, bez poplatků.

Od kupní smlouvy nelze kupujícím - spotřebitelem odstoupit v případech vymezených dle § 1837 občanského zákoníku a související, mimo jiné:
 • při dodání zboží upraveného dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • při dodání zboží nebo služby s cenou závislou na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele
 • při dodávce zboží podléhající rychlé zkáze a zboží po dodání smíšeného nevratně s jiným zbožím
 • při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • při dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky a počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • při dodávce novin, periodik a časopisů

Výměna zboží

V případě, že bezprostředně po obdržení zásilky s objednaným zbožím kupující zjistí, že nevyhovuje objednaná velikost nebo typ zboží, může po předchozí dohodě s prodávajícím zboží vyměnit a to v přiměřené lhůtě, nejdéle do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. V této lhůtě musí být zboží k výměně doručeno prodávajícímu. O svém úmyslu zboží vyměnit kupující vždy informuje prodávajícího v nejkratším možném termínu, písemně e-mailem k realizaci dohody o výměně zboží a možnosti rezervace požadovaného zboží na výměnu.

K identifikaci kupujícího je nutné přiložit daňový doklad - fakturu, dodací adresu na kterou má být zásilka s provedenou výměnou prodávajícím zaslána, kontaktní telefon a e-mail.

Po dohodě zašlete zboží doporučeně na naší adresu. Základní podmínkou výměny zboží je vrácení zboží nepoužitého, nepoškozeného, čistého a hygienicky neznehodnoceného. Zásilka s vráceným zbožím musí být dobře zabalena a ve vhodném přepravním obalu, který odpovídá charakeru vráceného zboží. Do zásilky přiložte daňový doklad /vystavenou fakturu/ dodaný se zbožím, k tomuto daňovému dokladu bude výměna provedena.

Po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole prodávající odešle dohodnuté vyměněné zboží na zadanou dodací adresu kupujícího v dohodnutém termínu.

Cena vybraného zboží pro výměnu musí být stejná nebo vyšší než cena původně objednaného zboží. V případě vyšší ceny bude prodávajícím vyúčtován rozdíl mezi cenou zboží původní a novou cenou. Zboží k výměně zasílá kupující na své náklady. Za prodávajícím zaslanou zásilku s provedenou výměnou uhradí kupující pouze cenu přepravy, žádné další náklady spojené s expedicí zboží a balné prodávající kupujícímu neúčtuje.

Lhůty pro doručení elektronické pošty zasílané e-mailem

Kupující může veškeré smluvní i nesmluvní podklady zaslat elektronickou poštou, to je e-mailem, vždy s přihlédnutím k reálné lhůtě možnosti faktického doručení prodávajícímu.

Za fakticky v reálné lhůtě daného pracovního dne doručené se považují smluvní i jiné nesmluvní podklady a korespondence, doručené do 17.00 hodin daného pracovního dne prodávajícímu. Po této denní lhůtě, večer a v noci, v sobotu, v neděli a ve státní svátek není možné se fakticky v reálné lhůtě ke smluvním i nesmluvním podkladům zaslaných kupujícím vyjádřit a zaslanou elektronickou poštu přijmout. Taková zaslaná korespondence je automaticky považována za doručenou následující pracovní den. Prodávající potvrzuje přijetí elektronicky zaslané pošty také elektronicky e-mailem kupujícímu a jen takto potvrzená elektronická pošta je považovaná za prokazatelně doručenou.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku - nakupování v internetovém obchodě

Kupující při nákupu v internetovém obchodě souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a bere na vědomí, že bez použití těchto prostředků není nákup zboží v internetovém obchodě možný. Takto vzniklé náklady kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v internetovém obchodě prodávajícího si hradí kupující sám.

Těmito náklady se rozumí například náklady na internetové připojení, mobilní připojení, náklady na telefonní hovory a ostatní náklady související s používáním komunikačních prostředků na dálku.

Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky nebo uskutečněním objednávky jiným způsobem a užíváním služeb prodávajícího vyslovuje kupující souhlas se zpracování osobních údajů, nutných k zajištění těchto služeb a za účelem plnění předmětu kupní smlouvy.

Kupující souhlasí, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. a zákonů souvisejících. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě i tištěné podobě k archivaci pro kontrolu orgánů státní správy. Archivace pro kontrolní účely je v rozsahu vymezeném zákonem, například pro finanční úřad.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce k plnění kupní smlouvy uvádět správně a pravdivě. Prodávající nenese odpovědnost ani náklady vzniklé v souvislosti s uvedením chybných nebo nepravdivých osobních údajů kupujícího a důsledků z toho vyplývajících.

Prodávající nepředává osobní údaje kupujícího dalším subjektům. Výjimku představují externí přepravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v nezbytném rozsahu nutném pro doručení a dodání zboží. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit smluvní subjekt jakožto zpracovatele.

Osobními údaji nutnými k zajištění služeb prodávajícího a následného plnění předmětu Kupní smlouvy jsou osobní údaje sloužící k identifikaci kupujícího, to je: Jméno, fakturační adresa, dodací adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa. U firemních kupujících - podnikatelů se dále požaduje název firmy, IČO + DIČ. Vámi takto poskytnuté osobní údaje včetně telefonu a e-mailu slouží pouze k tomuto účelu.

Prodávající umožňuje kupujícímu nákup pouze bez registrace. Děkujeme Vám, že nám osobní údaje nutné k zajištění těchto služeb předáte při odeslání každé objednávky, tedy i pokud jste u nás již v minulosti nakupovali. Vaše osobní data považujeme za důvěrná.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku.

Práva a povinnosti smluvních stran s odpovědností prodávajícího za vady upravuje a blíže specifikuje Reklamační řád prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Stížnosti spotřebitelů jsou řešeny prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího: info@world-outbreak.cz. Prodávající touto cestou informuje kupujícího i o vyřízení stížnosti.

Ustanovení neupravené Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem prodávajícího se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákony souvisejícími.

Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek měnit a doplňovat. Není vázán ve vztahu ke spotřebiteli žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 občanského zákoníku. Vzájemné spory smluvních stran, které smluvní strany nevyřeší smírnou cestou a dohodou, řeší obecné soudy.